ویدئو های پربازدید سایت

ذخیره اطلاعات Excell در دیتابیس SQL + فایل پروژه

در این پست قصد داریم تا به کمک به اپلیکیشن ویندوزی با سی شارپ اطلاعات یک فایل اکسل را در دیتابیس قرار دهیم :

برای این نرم افزار نیاز داریم تا یک پروژه ویندزوی سی شارپ به صورت زیر ایجاد کنیم :

انتقال اطلاعات از Excell به SQL,sql,excell,اس کیو ال,اکسل,وارد کردن اکسل در sql,کپی داده ها از اکسل به دیتابیس,دیتابیس

برای باتن ایجاد شده کد های زیر را می نویسیم :

 

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog ope = new OpenFileDialog
      {
        Filter = "Excel Files|*.xls;*.xlsx;*.xlsm"
      };
      if (ope.ShowDialog()==DialogResult.Cancel)
      {
        return;
      }
      FileStream stream = new FileStream(ope.FileName,FileMode.Open);
      IExcelDataReader excelReader = ExcelReaderFactory.CreateOpenXmlReader(stream);
      DataSet result = excelReader.AsDataSet();
      DataTable firstTable = result.Tables[0];
      firstTable.Rows[0].Delete();
      System.IO.StringWriter writer = new System.IO.StringWriter();
      firstTable.WriteXml(writer, XmlWriteMode.WriteSchema, false);
      string res = writer.ToString();
      DataTable checkData = new DataTable();
      checkData = CheckXml(res);
      if (checkData.Rows.Count>0)
      {
        lblDuplication.Text = "داده تکراری وجود دارد، امکان ذخیره دیتابیس وجود ندارد";
      }
      else
      {
        try
        {
          using (SqlConnection con = new SqlConnection(@"[Your SQL Connection String]"))
                  {
                    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("InsertXML"))
                    {
                      cmd.Connection = con;
                      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
                      cmd.Parameters.AddWithValue("@xml", res);
                      con.Open();
                      cmd.ExecuteNonQuery();
                      con.Close();
                    }
                  }
                  lblDuplication.Text = "اطلاعات با موفقیت ذخیره شدند";
        }
        catch (Exception)
        {
          lblDuplication.Text = "یک خطا در نرم افزار روی داده است";
        }
        
      }

    }


 

همچنین در کدهای بالا از تابعی به نام CheckXml استفاده کردیم کردیم که کد اون به این صورت خواهد بود :

 

private DataTable CheckXml(string xml)
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      DataTable dt = new DataTable();
      using (SqlConnection con = new SqlConnection(@"Your SQL Connection String"))
      {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("CheckXML"))
        {
          cmd.Connection = con;
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
          cmd.Parameters.AddWithValue("@xml", xml);
          con.Open();
          SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter
          {
            SelectCommand = cmd
          };
          sda.Fill(dt);
          con.Close();
          return dt;
        }
      }
    }

 

بعد از اجرای کد های بالا نیاز داریم تا پروسیجر افزودن داده های Xml را به دیتابیس ایجاد کنیم

که ابتدا من قصد دارم داده های تکراری رو بررسی کنم 

کد Sql پایین رو اجرا کنید :


USE [HypersourceTestDB]  
go  
SET ansi_nulls ON  
go  
SET quoted_identifier ON  
go  
create PROCEDURE [dbo].[Checkxml] @xml XML  
AS  
 BEGIN  
   SET nocount ON;  
 
   CREATE TABLE #temp11  
    (  
      test_id   NCHAR(10),  
      test_name  VARCHAR(50),  
      test_surname VARCHAR(50),  
      test_age   INT  
    )  
 
   INSERT INTO #temp11  
   SELECT customer.value('(Column1/text())[1]', 'nchar(10)')  AS test_id,  
       customer.value('(Column2/text())[1]', 'varchar(50)') AS test_name,  
       customer.value('(Column3/text())[1]', 'varchar(50)') AS  
       test_surname,  
       customer.value('(Column4/text())[1]', 'int')     AS test_age  
   FROM  @xml.nodes('/NewDataSet/Sheet1')AS TEMPTABLE(customer)  
 
   SELECT *  
   INTO  #temp1  
   FROM  (SELECT *  
       FROM  #temp11  
       UNION ALL  
       SELECT *  
       FROM  test1) AS temp  
 
   SELECT *  
   INTO  #temp2  
   FROM  (SELECT Row_number()  
            OVER(  
             partition BY test_id, test_name, test_surname, test_age  
             ORDER BY test_id) AS rownum,  
           *  
       FROM  #temp1) AS temp  
 
   SELECT *  
   FROM  #temp2  
   WHERE rownum > 1  
 END  
--  
-- select * from test1 

 

بعد این کد ها الان باید دستور افزودن دیتا ها داحل دیتابیس رو بنویسیم :SET ansi_nulls ON  
go  
SET quoted_identifier ON  
go  
ALTER PROCEDURE [dbo].[Insertxml] @xml XML  
AS  
 BEGIN  
   SET nocount ON;  
 
   INSERT INTO test1  
   SELECT customer.value('(Column1/text())[1]', 'nchar(10)')  AS test_id,  
       customer.value('(Column2/text())[1]', 'varchar(50)') AS test_name,  
       customer.value('(Column3/text())[1]', 'varchar(50)') AS  
       test_surname,  
       customer.value('(Column4/text())[1]', 'int')     AS test_age  
   FROM  @xml.nodes('/NewDataSet/Sheet1')AS TEMPTABLE(customer)  
 END  

همچنین کل فایل ها و پروژه ها ضمیمه این آموزش هستند و میتوانید از اینجا پروژه را دانلود کنید

دانلود پروژه

حجم فایل : 3MB

رمز فایل : www.hypersource.ir

 

 

 

در صورتی که سوالی راجع به این آموزش دارید در بخش نظرات همین پست مطرح و از ارسال ان از بخش ارتباط با ما خود داری نمائید


;

ebrahim پاسخ

با عرض سلام و تبریک سال نو ، من روی کامپیوترم sql server 2019 نصب کرده ام چطور با یک برنامه سی شارپ می توانم instance های آن را بدست آورم با تشکر 1400/1/2 12:19

ebrahim پاسخ

با عرض سلام و تبریک سال نو ، من روی کامپیوترم sql server 2019 نصب کرده ام چطور با یک برنامه سی شارپ می توانم instance های آن را بدست آورم با تشکر 😂 1400/1/2 12:20

ویدئو هایی که شاید بپسندید!

هم اکنون نـــظر بدهید